2023.03.28, Мягмар
spot_img
НҮҮРДэлхийCOVID-19-ын эсрэг багц тусламжийн хэмжээг 14 тэрбум долларт хүргэв

COVID-19-ын эсрэг багц тусламжийн хэмжээг 14 тэрбум долларт хүргэв

Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК) санхүү, эдийн засгийн хямралын нөлөөг бууруулах зорилгоор хувийн хэвшил, ажлыг байрыг хамгаалахад төвлөрч байна.

Дэлхийн Банк болон ОУСК-ын Захирлуудын зөвлөлөөс улс орнуудын засгийн газар, компаниудад COVID-19-ын хурдацтай тархалтаас сэргийлэх, илрүүлэх болоод хариу ажиллагаа явуулахад туслалцаа үзүүлэх зорилготой яаралтай санхүүжилтийн багцыг 14 тэрбум болгон нэмэгдүүлж баталлаа.

Уг санхүүжилтийн багц нь:

  • Өвчнийг тархалтыг барих, оношлох, эмчлэх,
  • Нийгмийн эрүүл мэндийн бэлэн байдлыг хангах,
  • Үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх,
  • Хувийн хэвшлийг дэмжих юм.

Дэлхийн Банкны группийн гишүүн ОУСК нь уг 14 тэрбум долларын багцын 6 тэрбум долларыг COVID-19 өвчний тархалтаас үүдэлтэйгээр хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж болон тэдгээрийн ажилчдад тулгарч буй эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор гаргах байсан хэмжээг 8 тэрбум ам. доллар болгон нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Тус дэмжлэгийн хүрээнд ОУСК нь аялал жуулчлал, үйлдвэрлэл гэх зэрэг цар тахалд шууд өртсөн харилцагч аж ахуйн нэгжүүддээ мөнгөн урсгалын гачигдалд оруулахгүй байлгахад туслалцаа үзүүлэх юм. Үүнээс гадна онцгой байдлын хариу ажиллагаанд нэн шаардлагатай үйлчилгээ, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эм тарианы эрэлт нэмэгдэж буй энэ үед голлох үүрэг гүйцэтгэж буй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон холбогдох бусад салбарт дэмжлэг үзүүлнэ.

ОУСК-ийн санхүүжилтийн томоохон хэсэг нь тус байгууллагын харилцагч банк санхүүгийн байгууллагаар дамжин тэдгээрээр үйлчлүүлдэг, эдийн засгийн гацалтаас үүдэн хүнд байдалд байгаа хувийн компаниудад худалдааны санхүүжилт, эргэлтийн хөрөнгийн зээл болон дунд хугацааны бусад хэлбэрийн санхүүжилт авах боломжийг бүрдүүлэх юм.

“Энэ нөхцөл байдлыг даван гарахад шаардах хугацааг бид богиносгох нэн шаардлагатай байна. Уг санхүүжилтийн багц нь бизнес эрхлэгчид болон тэдгээрийн ажилчдад КОВИД-19-ийн эдийн засаг, санхүүгийн салбарт үзүүлж буй нөлөөг бууруулахад хэрэгтэй дэмжлэг болж очих юм” хэмээн Дэлхийн Банк Группийн Ерөнхийлөгч Давид Малпасс өгүүлэв.

Мөн тэрээр “Дэлхийн Банк Групп, улс орнуудын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хурдацтай бөгөөд уян хатан хариу ажиллагаа, дэмжлэгээ тууштай авч хэрэгжүүлэхэд бэлэн байна. Эхний ээлжийн дэмжлэг эхэлсэн байгаа. Өнөөдөр баталсан санхүүжилтийн өргөтгөсөн хэрэгслүүд нь улс орны эдийн засаг, бизнес эрхлэгчдийг дэмжин, ажлын байрыг хадгалан үлдэхэд түлхэц үзүүлнэ” гэж тэрээр онцлов.

Нэмж баталсан 2 тэрбум долларын санхүүжилт нь гуравдугаар сарын 3-нд анх зарлаж байсан эрүүл мэндийн тогтолцоо болон өвчлөлийн тандалтыг сайжруулахаар Дэлхийн Банкнаас олгох 6 тэрбум доллар болон эдийн засгийн цочролд илүү эмзэг бичил болоод жижиг, дунд бизнесийг хаалгаа барихаас сэргийлэхэд туслах ОУСК-ын 6 тэрбум долларын санхүүжилтийн багц дээр нэмэлт санхүүжилт болон очих юм.

“Уг цар тахал амь насанд халтайгаас гадна онц байдлыг давснаас хойш эдийн засаг , иргэдийн амьдралын чанарт үзүүлэх нөлөө нь илүү удаан үргэлжлэхээр байна. Энэ үед манай харилцагч байгууллагуудын үйл ажиллагааг алдагдуулалгүй дэмжсэнээр хөгжиж буй орнуудын хувийн хэвшил эдийн засгаа илүү хурдан сэргээх чадалтай болно хэмээн найдаж байна” гэж ОУСК-ийн Гүйцэтгэх захирал Филипп Ле Хоүрү өгүүлэв. “Ингэснээр нийгмийн эмзэг бүлэг өөрсдийн амьжиргааг илүү богино хугацаанд сэргээж, ирээдүйдээ дахин хөрөнгө оруулж эхлэхэд тустай юм” гэж тэрээр мөн тодотгов.

2008 оны олон улсын санхүүгийн хямрал, баруун Африкийн эбола вирусийн тахлын үеэр ОУСК яаралтай арга хэмжээ авч чадсан нь хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн өсөлт, хувийн хэвшлийн идэвхжлийг сулруулахад хүргэх дэлхийн болон бүс нутгийн шинжтэй хямралд амжилттай хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж ирсэн түүхтэй юм.

ОУСК-ийн уг дэмжлэг нь дараах 4 бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэж буй юм. Үүнд:

  1. Бодит салбаруудын хямралын хариу ажиллагааны хөтөлбөрөөс олгох 2 тэрбум ам.доллар. Үүнд дэд бүтэц, үйлдвэр, хөдөө аж ахуй болон үйлчилгээний салбарууд дахь одоогийн харилцагч нар хамрагдах бөгөөд үүний хүрээнд ОУСК-иас санхүүжилт хэрэгтэй компаниудад зээл олгож, шаардлагатай бол хувьцааны хөрөнгө оруулалт хийнэ. Эрэлт нэмэгдэж буй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний компаниудад мөн энэхүү хэрэгслээр дамжуулан дэмжлэг үзүүлнэ.
  2. Даян дэлхийн худалдааны санхүүжилтийн хөтөлбөрөөс 2 тэрбум доллар. Энэ нь санхүүгийн байгууллагуудын төлбөрийн эрсдэлийг шийдвэрлэхэд чиглэгдэх бөгөөд ингэснээр импорт, экспортын худалдаа эрхэлдэг компаниуд тэднээс санхүүжилт авах боломж бүрдэх юм. Үүний үр дүнд нийлүүлэлтийн шат дамжлага дахь жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид үр шим хүртэнэ гэж ОУСК үзэж буй юм.
  3. Эргэлтийн хөрөнгө шийдвэрлэх хөтөлбөрөөс 2 тэрбум доллар. Үүний хүрээнд хурдацтай хөгжиж буй орнуудын банкнууд санхүүжилтийн эх үүсвэрээр хангагдах ба ингэснээр тус банкнууд бизнес эрхлэгчдэд эргэлтийн хөрөнгөө зузаатгаж, төлбөрөө төлж, ажилчдадаа цалин тавихад ашиглах зээл олгох боломж бүрдэх юм.
  4. Харилцагчдын хүсэлтээр санаачилж, 3-р сарын 17-нд батлагдсан шинэ бүрэлдэхүүн хэсэг. Даян дэлхийн худалдааны хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр болон Гол түүхий эд бүтээгдэхүүний санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хамтарсан эх үүсвэрээс үүнд зориулж нийт 2 тэрбум долларыг санхүүжүүлнэ. Тус хоёр хөтөлбөр нь дотоодын банкнуудад эрсдэл хуваах дэмжлэг үзүүлж, улмаар хурдацтай өсөж буй орнуудын компаниудад санхүүжилт тасалдахаас сэргийлнэ.

ОУСК-ын удирдлага өмнөх хямралын үеэр үзүүлсэн дэмжлэгийн нэгэн адилаар аливаа төслийг санхүүжүүлэхдээ зээл, байгаль орчин болоод нийгмийн хүрээнд тавигдах шалгуурт тулгуурлан батална.

ОУСК нь уг санхүүжилтийг яаралтай дайчлах ажлыг эхлүүлээд байгаа. Тухайлбал, тэд саяхан Вьетнамын дөрвөн банкны худалдааны санхүүжилтийн дээд хязгаарыг 294 сая доллараар нэмэгдүүлсэн бөгөөд үүний үр дүнд тус банкнууд санхүүжилтийн хэрэгцээтэй байгаа компаниуд, нэн ялангуяа жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд тасралтгүй санхүүжилт олгох боломж бүрдсэн.

ОУСК нь өөрийн хариуцлагын өндөр хэм хэмжээг сахихын зэрэгцээ компаниудад аль болох түргэн шуурхай дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байгааг онцгой анхаарч ажиллах болно. ОУСК-ын удирдлага өмнөх хямралын үеэр үзүүлсэн дэмжлэгийн нэгэн адилаар аливаа төслийг санхүүжүүлэхдээ зээл, байгаль орчин болоод нийгмийн хүрээнд тавигдах шалгуурт тулгуурлан батална.

Эх сурвалжДэлхийн банк
Холбоотой мэдээ

СЭТГЭГДЭЛ ҮЛДЭЭХ

Сэтгэгдэл оруулна уу!
энд нэрээ оруулна уу
Captcha verification failed!
Captcha хэрэглэгчийн оноо амжилтгүй боллоо. бидэнтэй холбоо барина уу!